Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Asyl- och flyktingfrågor’ Category

Swedish boyLäs gärna min krönika i Nerikes Allehanda som publicerades förra veckan:

För bara några decennier sedan var det svårt att föreställa sig det öppna Europa vi lever i idag där människor, varor, tjänster och kapital rör sig fritt mellan våra 27 medlemsländer. Men att upphäva de inre gränserna förutsätter en god gemensam förvaltning av de yttre gränserna. Den allra största utmaningen är dock att bibehålla förtroendet mellan medlemsländerna och garantera medborgarnas säkerhet i EU. Den stora utmaningen är att aldrig bygga en politik som leder till upprättandet av ett slags, Fort Europa, ointagligt för dem som söker sig hit.

De flesta av de människor som kommer till Sverige är inte asylsökande utan arbetsmigranter. Statistik från Eurostat visar att knappt 100 000 personer flyttade till Sverige 2011. Samma år var det endast 12 728 flyktingar som beviljades asyl. Det känns angeläget att visa på denna skillnad i absoluta tal, eftersom debatten den senaste tiden främst har fokuserat på de asylsökande som söker skydd i Sverige. Från min horisont i Bryssel förefaller det som om man, oklart vem, vill ge bilden av en enorm våg av asylsökande som väller in över landet. Sifforna visar tydligt att verkligheten talar ett helt annat språk.

Europa har varit attraktivt för välutbildade människor från världens alla hörn, men detta håller på nu på att förändras. Indien och Kina är i dag betydligt mer framgångsrika när det gäller att attrahera kompetent arbetskraft från andra kontinenter, medan Europa, med vår komplicerade och tidsslukande byråkrati – och kanske också en obehaglig skepticism mot invandrare, skrämmer iväg människor. Det är idag inte alls självklart att Europa är målet för människors drömmar.

Forskning visar entydigt att Europa kommer att behöva ett stort tillskott av människor  inom en snar framtid för att klara av att försörja en åldrande befolkning. Ändras inte vårt arbets- och pensionsmönster i EU beräknar man att det kommer att vara en arbetande person per pensionär att försörja år 2050. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Samtidigt konstaterar forskarna att bara för att upprätthålla dagens välfärdssystem i medlemsländerna behöver EU locka till sig mer än tio miljoner arbetskraftsinvandrare från övriga världsdelar under de närmaste decennierna.

En proaktiv invandringspolitik skulle kunna lösa bristen på arbetskraft inom vissa områden. För detta krävs dock framåtsyftande, djärva politiska förslag och hängivna politiker på alla nivåer. Det första som borde ske omedelbart är att människor enklare borde få sina meriter validerade så att de snabbt kommer ut på arbetsmarknaden och på så sätt snabbare integreras på arbetsmarknaden.

Studier visar att kompetensen hos invandrare ofta kompletterar kompetensen hos befintliga arbetstagare och leder till positiva effekter för ekonomin genom ett ökat entreprenörskap, en större mångfald och ökad innovation.

De människor som kommer till Europa är ofta starka personer med gott om mod och med vilja och förmågor som kommer oss alla och vår gemensamma välfärd till del. Det gäller många gånger även flyktingar. Vi får aldrig glömma att de människor som är svagast och i störst behov av asyl når tyvärr aldrig Europa. De som trots allt lyckas ta sig hit har ofta utstått enorma svårigheter, men även lyckats resa sig ur dem. Vi måste ta tillvara på deras förmåga och inte stänga våra dörrar för dem.

För hundra år sedan var Europa en kontinent som folk lämnade. Svenskar, italienare och greker sökte sig en bättre framtid i Amerika, och bidrog där till att bygga upp det amerikanska välståndet samtidigt som de skapade ett bra liv för sig själva. Framtiden kommer att visa oss att det är ett misstag att många europeiska länder favoriserar EU-medborgare framför invandrare från länder utanför EU. I Sverige har vi exempelvis världens mest välutbildade taxichaufförer och pizzabagare. Det är djupt ovärdigt de människor och den kompetens de besitter att vi inte tar tillvara på allt de kan tillföra.

Ekonomiskt är det naturligtvis en katastrof. Vi har helt enkelt inte råd med detta resursslöseri. Varje människas kompetenser måste tas i bruk.

Historien visar att människor av naturen är migranter. Med de utmaningar EU står inför, med en åldrande befolkning och minskat ekonomiskt inflytande globalt sett, bör vi vara glada och tacksamma över att folk faktiskt vill flytta till Europa och hjälpa till att skapa vår gemensamma framtid.

Annonser

Read Full Post »

20130326-033939.jpgDet nya asylpaketet som äntligen är i hamn och ni kan höra det i Ekot här. Vi har nått längre än jag vågade hoppas på, i EUs nya asylpaket. Nu väntar omröstning i Libe i slutet på april och därefter röstas det i juni. Sedan kan det äntligen träda i kraft!

Vill ni läsa mer om asylpaktet finns en intervju publicerad i Dagens samhälle. Dessutom finns en artikel med mig om tiggeri publicerad i SocialQrage. 

Read Full Post »

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kräver i veckans videodagbok att Sverige ger asyl till de tolkar som tjänat den svenska Isaf-styrkan i Afghanistan.

”Den svenska Isaf-styrkan har ­varit beroende av lokalanställda. Dessa personer har fungerat som tolkar, chaufförer och ­liknande. ­Alla, men framför allt tolkarna, har exponerats, vilket har lett till ett ökat hot mot dem när de svenska soldaterna återvänder hem till ­Sverige. Två ­tolkar som tjänat den svenska truppen har stupat under sin tjänsteutövning. De övriga ­måste garanteras skydd och ­säkerhet.”

Read Full Post »

ImageLäs gärna min debattartikel som även finns att hitta i dagens Aftonbladet. Är även intervjuad i SR:s Studio Ett på samma ämne

Tobias Billström förnekar sig inte. Med karakteristisk okänslighet har han kommenterat de afghanska ­tolkar som på plats ­arbetat för Sverige. Han tycker att det vore ”helt orimligt om en person som varit ­anställd av svenska staten fick en förmån­ligare behandling än en ­person som inte varit det” (SvD 20/3). Mot detta vänder jag mig med emfas.

Den svenska Isaf-styrkan har ­varit beroende av lokalanställda. Dessa personer har fungerat som tolkar, chaufförer och ­liknande. ­Alla, men framför allt tolkarna, har exponerats, vilket har lett till ett ökat hot mot dem när de svenska soldaterna återvänder hem till ­Sverige. Två ­tolkar som tjänat den svenska truppen har stupat under sin tjänsteutövning. De övriga ­måste garanteras skydd och ­säkerhet.

Att lämna dessa tolkar, som lojalt ­arbetat ihop med de svenska Isaf-soldaterna i Afghanistan, åt sitt öde när insatsen nu avvecklas och soldaterna återvänder hem vore djupt ­cyniskt. ­Tolkarna har, precis som ­våra svenska soldater, verkat med livet som ­insats för att bygga upp landet och åstadkomma säkerhet för det krigs­härjade landets civila b­efolkning.

Därför borde det vara en självklarhet att dessa tolkar, som uppgår till ett trettiotal, behandlas som svenska veteraner, precis som våra soldater. Det borde ses som ett självklart uppdrag att fortsätta att skydda dem på de sätt vi kan. Ytterst handlar detta om att bereda dem asyl i Sverige.

Lämnar man kvar dem skydds­lösa när den svenska styrkan ­lämnar Afghanistan, så vet vi att ­talibanerna kommer att göra allt de kan för att oskadliggöra dem. Det visar även erfarenheter från andra länders Isaf-förband.

Norge har, precis som Frankrike, USA och Kanada, öppnat armarna för att ta emot de afghaner som hotas till ­livet efter att ha arbetat för respektive lands styrkor. Det vore inhumant och djupt osolidariskt om Sverige ­inte följer dessa länders goda exempel.

Tolkarna översätter inte bara mellan engelska, dari och pashto, de har också de sociala och kulturella kunskaper och insikter som de svenska soldaterna av naturliga skäl inte kan ha.

De har väglett soldaterna i hur de ska uppträda för att skapa förtroende och bygga relationer, de har lärt dem de sociala koderna och ­umgängessättet i det ­afghanska samhället. Kort sagt: de har varit oumbärliga för den svenska insatsen.

Att neka dessa tolkveteraner rätten till asyl i Sverige när vår ­insats inom kort avslutas vore ­negativt för Sverige inför kommande internationella insatser. Hur ska vi förmå människor att vilja arbeta för Sverige när vi överger dem så snart vi inte behöver deras tjänster längre – men när de faktiskt behöver vårt skydd mer än någonsin?

Sverige har deltagit i Isaf på grundval av vår långa tradition av solidaritet med utsatta människor. ­Solidaritet har väglett ­alla de tusentals svenskar som ­genom åren fri­villigt ansökt om att få göra FN-tjänst i krigshärjade länder runt om i världen. För mig är det fullständigt självklart att den solidariteten inte kan och inte får upphöra när insatsen är över och våra soldater åter­vänder hem.

Tobias Billströms tolkning är förhoppningsvis bara hans.

Att skjuta över ansvaret på svenska myndigheter är bara ett sätt att slippa ta ansvar. Om viljan finns kan man alltid hitta en framkomlig väg. Det har ju andra europeiska länders exempel tydligt visat.

Det torde för de flesta av oss stå klart att de tolkar som ingått i den svenska kontingenten och möjliggjort vår insats i Afghanistan måste garanteras en fortsatt säkerhet nu när hotbilden mot dem tilltar.

Detta är vår moraliska skyldighet.

Read Full Post »

I veckans videointervju berättar Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) om Salim Idriss, ledare för den fria Syriska Arméns, möte med ledamöterna Alde-gruppen i Europaparlamentet.

Med över 70 000 döda och en miljon syrier på flykt bad han de västerländska refgeringarna att utöka sitt humanitära bistånd. ”EU kan inte fortsätta blunda för masslakten i Syrien, det är ett sådant nederlang för oss alla att vi inte har lyckats göra mer.”

Och Cecilia har ett förslag på vilka konkreta insatser EU skulle kunna bidra med: ”Vi måste ge de som hoppar av armén och som strider på Bashar al-Assads sida ett tillfälligt skydd i Europa.

Ett sådant tillfälligt skydd gav vi när Jugoslavien kollapsade och människor kunde vara här över en tid för att sedan återvända. Den typen av skydd borde vi kunna göra även nu”, säger Wikström.

Programledare: Linda Aziz

Read Full Post »

”Generaladvokaten i EU-domstolen menar att det strider mot ”barnets bästa” att skicka tillbaka ensamkommande flyktingbarn till det första landet de anländer till. Han anser att det istället ska vara landet dit barnet senast kommit som ska pröva asylansökan”, rapporterade Ekot i går.

Som Europaparlamentets förhandlare kring Dublinförordningen är jag glad över generaladvokatens utlåtande och ser fram emot domslutet.
”Jag kämpade väldigt långt för att vi skulle kunna göra de här undantagen för de här ensamkommande flyktingbarnen och jag förlorade det. Jag tycker det är djupt ovärdigt den europeiskaunionen att vi ska frakta barn som kollin kors och tvärs över våra medlemsländers gränser”, sa jag till Ekot.

Och så är jag med i Expressens panel (dock är jag inte 42, år…):
expressen

Read Full Post »

Se mitt tal i plenum kring mina förväntningar på det irländska ordförandeskapet

Jag vill välkomna det irländska ordförandeskapet och ser fram emot vårt samarbete.

Redan i Tampereprogrammet från 1999 så åtog sig EU:s institutioner att skapa ett gemensamt asylpaket. Och den ambitionen har upprepats, men fortfarande är paketet inte på plats. För det är svårt. I tider av ekonomisk kris har medlemsländer varit väldigt motvilliga till att leva upp till deras åtagande om ett gemensamt asylsystem baserat på humanitet och solidaritet.

Jag är rapportör för revideringen av Dublinförordningen och under hösten 2012 avslutade vi förhandlingarna för den rapporten, liksom för Mottagandedirektivet. Dessa två rapporter var schemalagda för att antas här i Strasbourg denna vecka. Nu har så inte skett. Tyvärr tvingades vi att ta bort dem från agendan då rådet inte lyckades med att anta rapporterna innan jul. Jag är oerhört besviken över det.

Jag uppmanar det irländska ordförandeskapet att göra sitt yttersta för att rådet ska anta dessa två rapporter så snart som möjligt. Buskapet är tydligt: Europaparlamentet fortätter arbetet på Eurodac och Procedurdirektivet så att alla rapporter inom asylpaketet kan vara på plats inom en väldigt snar framtid. Jag önskar det irländska ordförandeskapet allt gott och framför allt mycket uthållighet i arbetet och ser fram emot vårt samarbete.

Och här kan ni se mitt tal kring kreditvärderingsinstitut

Tack herr talman,

Jag skulle å det rättsliga utskottets vägnar vilja tacka rapportören och kollegorna här i parlamentet liksom naturligtvis även kommissionär Barnier.

I det rättsliga utskottet hade vi länge svårt att enas om en sammanhållen position med stöd hos samtliga grupper eftersom de politiska grupperna hade tämligen olikartade ingångar i denna fråga. Vi valde därför till slut att helt och hållet avgränsa oss till frågan om civilt skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut och det gladde mig mycket att vi till slut kunde enas kring en gemensam ståndpunkt som samlade ett näst intill enhälligt utskott.

Det var därför med viss besvikelse som jag noterade att ekonomiutskottet valde att ignorera det hårda och seriösa arbete som hade bedrivits i det rättsliga utskottet. Jag tror här att en bättre kommunikation mellan utskotten i framtiden vore nyttigt för att undvika liknande situationer.

Det är emellertid med tillfredsställelse som jag noterar att man i den slutliga överenskommelsen med ministerrådet har åtgärdat de huvudsakliga problem med det civilrättsliga skadeståndsansvaret . Det är särskilt glädjande att den omvända bevisbördan försvunnit samt att förhållandet till nationell rätt och de instrument som finns på den internationella civilrättens område har blivit förtydligade.

Tack för ordet herr talman.

Read Full Post »

Older Posts »